BT Rear Bolt/External Valve O-Ring - 19426 - 98-12A

$4.10 NZD
$4.10 NZD
Tax included.
Default

Description

Suits all as below:

#Tippmann 98-12A bolt
#16 Rear Bolt Oring [BT4 Slice] 19426
#16 External Valve Oring [BT4 Slice] 19426
#16 External Valve Oring [BT4 Slice] 19426
#41 Rear Bolt Oring [BT4] 19426
#41 External Valve Oring [BT4] 19426
#17 Rear Bolt Oring [Omega 2012] 19426
#37 Rear Bolt Oring [Delta] 19426
#37 External Valve Oring [Delta] 19426
Rear Bolt Oring [Tactical] 19426
External Valve Oring [Tactical] 19426
Rear Bolt Oring [JT Raider] 19426
External Valve Oring [JT Raider] 19426
#20 External Valve Oring [Omega] 19426
#20 Rear Bolt Oring [Omega] 19426
#24 External Valve Oring [Delta Elite] 19426
#24 Rear Bolt Oring [Delta Elite] 19426